سازمان مردم نهاد هما سازمان مردم نهاد هما با مجوز رسمی از وزارت کشور http://homango.ir 2020-10-18T09:18:31+01:00 text/html 2020-06-19T19:48:30+01:00 homango.ir admin حقوق بشر در جوامع مختلف http://homango.ir/post/15 <div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8400446650/unnamed.jpg" alt="حقوق بشر در جوامع مختلف" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" color="#990000"><b><font face="Mihan-Iransans">حقوق بشر در جوامع مختلف</font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">در بحث از حقوق بشر، اولین نکته ای که باید تذکر داد این است که افراد در جوامع مختلفی <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">که زندگی می کنند تابع صلاحیت نظامهای حقوقی گوناگونی هستند که بر روابط اجتماعی آنان <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین می نماید. به عبارت دیگر افراد انسانی <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">از حقوق متنوعی در زمینه های گوناگون برخوردارند:</font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div> text/html 2020-06-19T14:42:17+01:00 homango.ir admin ماهیت حق از دیدگاه یکی از حقوقدانان قرن بیستم http://homango.ir/post/14 <div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8400446426/rsz_human_right.jpg" alt="ماهیت حق از دیدگاه یکی از حقوقدانان قرن بیستم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font color="#990000"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">ماهیت حق از دیدگاه یکی از حقوقدانان قرن بیستم</font></b></font></div><div align="right"><font color="#990000"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">جمله «الف حق دارد کاری انجام دهد »، ممکن است برای بیان اندیشه های متفاوتی بکار رود. <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">باید مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات » و «اضداد» آن تعریف کرد. جمله بالا ممکن است <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">به این معنا باشد که «ب » دارای تکلیفی است به این که بگذارد «الف » کاری را انجام دهد، <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">به نحوی که «الف » ادعایی علیه «ب » خواهد داشت که تکلیف مزبور را نقض نکند.</font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div> text/html 2020-06-19T10:59:55+01:00 homango.ir admin حقوق بشر از دیدگاه حقوقدانان ایرانی http://homango.ir/post/13 <div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8400446300/rsz_7cfad9.jpg" alt="حقوق بشر از دیدگاه حقوقدانان ایرانی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" color="#990000"><b><font face="Mihan-Iransans">حقوق بشر از دیدگاه حقوقدانان ایرانی</font></b></font></div><div align="right"><font size="3" color="#990000"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><br><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">بعد از بیان این دو نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق، به چند نمونه از تعاریفی که در آثار <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">حقوقدانان ایرانی به چشم می خورد اشاره می کنیم:</font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"> «حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»</font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"> «برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می کند <br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans">که حق می نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.»</font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#333333"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="3" color="#990000"><b><font face="Mihan-Iransans"></font></b></font><br></div> text/html 2020-06-19T07:10:03+01:00 homango.ir admin حقوق بشر از دیدگاه نفع یا مصلحت http://homango.ir/post/12 <div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8400446184/rsz_step0003_1.jpg" alt="حقوق بشر از دیدگاه نفع یا مصلحت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><h3><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000">حقوق بشر از دیدگاه نفع یا مصلحت</font></h3><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام » بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز» ،</font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">«مک کورمیک » ، «راز» ، «کمپبل » و دیگران از آن حمایت می کنند، <br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع <br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">و مصالح متعلق به او تلقی می شود.</font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div></div> text/html 2020-06-19T00:04:36+01:00 homango.ir admin حقوق بشر از دیدگاه اراده یا انتخاب http://homango.ir/post/11 <div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8400445934/rsz_156811195.jpg" alt="حقوق بشر از دیدگاه اراده یا انتخاب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><h3><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000">حقوق بشر از دیدگاه اراده یا انتخاب</font></h3><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت » می باشد، فرد دانسته شده است.</font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده <br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div><font color="#333333"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><b>یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید. </b></font><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div> text/html 2020-06-18T17:15:29+01:00 homango.ir admin حقوق بشر چیست ؟ http://homango.ir/post/10 <div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8400427018/hrc_nhri_2018_870x489.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><h3><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"> حقوق بشر</font></h3><div><br></div><p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#333333">حقوق بشر حقوقی است که با تولد انسان محقّق می شود مستقل از حکومت ها و قدرت هاست.</font></b></p><p><b><font color="#333333"><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></font></b></p><p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#333333">حقوق بشر حقوقی از آنِ همه انسان هاست و چون همه انسان ها اعضای جامعه بین المللی هستند <br></font></b></p><p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#333333"><br></font></b></p><p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#333333">و در انسان بودن، مشترک اند، حقوق شان باید در همه جا یکسان اجرا شود <br></font></b></p><p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#333333"><br></font></b></p><p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#333333">و بین افراد در برخورداری از آن تفاوتی نباشد.</font></b></p><p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#333333"><br></font></b></p><p><br></p></div> text/html 2020-05-17T16:39:27+01:00 homango.ir admin امروزت را دریاب ... http://homango.ir/post/8 <div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397442868/unnamed.jpg" alt="سازمان مردم نهاد هما" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666">فصلها برای درختان <br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666">هرسال تکرار می‌شود<br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666">اما فصلهای زندگی انسان تکرارشدنی نیست!<br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666">تولد<br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666">کودکی<br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666">جوانی<br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666">پیری&nbsp; <br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666">و دیگر هیچ...</font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666">امروزت را دریاب...</font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#666666"></font></b><br></div><br></div> text/html 2019-01-26T05:29:36+01:00 homango.ir admin سازمان های مردم نهاد ( پست ثابت ) http://homango.ir/post/1 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="https://drive.google.com/file/d/1T-uqrH4b6WepofVWq29xcy0TjCWAmOjk/view?usp=sharing" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiql5rf2IrgAhVsMOwKHQgXDEYQjRx6BAgBEAU&amp;url=http%3A%2F%2Ftebna.ir%2F%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%2588%25D8%25AD-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%2F&amp;psig=AOvVaw3Ajzs4t4uAT2wR9GR_EsIS&amp;ust=1548566188736024" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://drive.google.com/file/d/1T-uqrH4b6WepofVWq29xcy0TjCWAmOjk/view?usp=sharing" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://tebna.ir/mrdejam/uploads/2016/10/1-50.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">سازمان مردم نهاد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سازمان مردم نهاد یا </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">NGO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ( سازمان غیر دولتی ) درحالت کلی به سازمان های گفته میشود که به طور مستقیم بخشی از دولت محسوب نمیشوند ، اما در پیشبرد اهداف جامعه و توسعه‌ی مدنی نقشی مهم ( و بعضاً قوی تر از دولت ) ایفا می کنند .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اهداف تشکیل این سازمان ها میتواند خاص یک مورد ( مثلاً آموزش « تفکر انتقادی » ) یا ترکیبی از آرمان های مختلف ( حقوق زنان ، محیط زیست ، توسعه پایدار ، فرهنگ و تمدن و . . . ) باشد . جامعه‌ هدف این سازمان ها ممکن است جامعه‌ای کوچک مثل صندوق خیریه در یک محل یا مسجد یا جامعه‌ای بزرگتر مثل حرکت های جمعی در حمایت از کودکان کار در یک شهر یا استان باشد . </span></p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->