سازمان مردم نهاد هما

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی
حقوق بشر از دیدگاه اراده یا انتخاب

حقوق بشر از دیدگاه اراده یا انتخاب


در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت » می باشد، فرد دانسته شده است.


مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده


یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.
 

براین نظریه انتقاداتی وارد است از جمله این که بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط


یا واگذاری نیست. آیا فرد می تواند حق زندگی کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگی


خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با


رضایت دارنده حق، ساقط می شود؟ کسی نمی تواند دیگری را حتی با رضایت او،


به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع


و حق استیفاء تفکیکی دیده نمی شود.

برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان،


که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است به عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان


فاقد اهلیت استیفاء هستند. و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا


و غیره می رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژی


و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت


و اراده ای می توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته ای از


حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهای آینده سخن می رود


که با این نظر قابل توجیه نیست.


 مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش